Forord – håndbog til livet i byen

I perioden august 2015 til november 2016 blev der indsamlet viden og data til denne håndbog til livet i byen. Metodisk er det gjort gennem inddragende og samskabende workshops i forprojektet til Byen for Livet, digital inddragelse via platformen tagdel.dk, studieture samt interviews med ledere, der hver dag arbejder for at gøre en forskel, både på plejehjem, men også i andre dele af det private og det offentlige arbejdsmarked.

Vi henvender os i denne håndbog til alle med interesse for pleje og omsorg af mennesker med demens, dog især mennesker med en ledelsesfunktion i Byen for Livet. Formålet med håndbogen er ikke at diktere, hvordan ledelsen i Byen for Livet skal agere, men derimod at give de ønsker videre, som deltagerne i forprojektet har bidraget med. Derudover giver håndbogen inspirerende eksempler på, hvordan andre plejehjem og organisationer i praksis arbejder med kommunikation, organisering og rekruttering af medarbejdere og frivillige.

Håndbogen til livet i byen tager udgangspunkt i et ledelsesmæssigt perspektiv, og i hvordan man kan lede og organisere sig inden for de fire kernegrupper: beboere, medarbejdere, pårørende og frivillige, samt hvordan man kan arbejde med synergi og energi i og på tværs af disse grupper. Bogen er derfor, efter et indledende kapitel om ledelse generelt ifht. Byen for Livet, delt ind i fire tilsvarende kapitler, og disse kapitler er delt ind i underafsnit, der omhandler organisering, kommunikation og (hvor relevant) rekruttering. Derudover er der et femte kapitel om erhverv i Byen for Livet, og de ønsker, overvejelser og tanker, der er indsamlet på workshops omkring dette. Og til sidst et metodeafsnit, der ridser de metoder op, man ofte bruger i demens- og ældrepleje.

Fælles for alle ledere vil være at sikre, at alle de værdier og tanker, der er kernen af Byen for Livet, bliver gjort håndgribelige og implementeret som en del af det praktiske hverdagsliv – og vigtigst af alt; sørge for, at Byen for Livet er et sted, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og rigt liv, hele livet.

Organisering

Det er ledelsens opgave at organisere arbejdsdagen for medarbejdere, så deres faglighed og kvaliteter bringes bedst muligt i spil og samtidigt sørge for, at beboernes dage ikke bærer præg af eksempelvis uro ved vagtskifte, højt sygefravær eller lignende. Ledelsen skal arbejde ud fra en klar vision og have klare arbejdsprocedurer og metoder, som medarbejderne har ejerskab og kendskab til, og som pårørende ligeledes kender til. På den måde skabes konsensus, opbakning og ejerskab om stedet, dets ånd og tilbud. Her skal det pointeres, at vision og arbejdsprocedurer, ligesom stedet, er i konstant udvikling.

I kapitlerne om organisering giver vi de ønsker videre, der er kommet omkring organisering af Byen for Livet, samt eksempler på, hvordan det kan løses i praksis.

Kommunikation

En stor del af ledelsens arbejde vil bestå i at slå en åben og anerkendende tone an – internt såvel som eksternt. Kommunikation skal derfor være enkel, præcis og tydelig, så der ikke opstår misforståelser. Det er ledelsens opgave at danne rammerne for indbyrdes kommunikation i Byen for Livet, ligesom det er ledelsens opgave, at kommunikere Byen for Livets værdier ud ud til omverdenen. Den eksterne kommunikation spiller ligeledes en stor rolle for rekrutteringen af medarbejdere og frivillige.

I kapitlerne omhandlende kommunikation giver vi de ønsker videre, der er kommet omkring kommunikation i Byen for Livet, samt eksempler på, hvordan det kan løses i praksis.

Rekruttering

Det vil oftest være ledelsen, eller ledende medarbejdere, der rekrutterer nye medarbejdere, uanset om det er frivillige eller lønnede medarbejdere. Det vil ligeledes være ledelsen, der tager stilling til hvilke metoder, der skal gøres brug af i en rekrutteringssituation. I kapitlerne om rekruttering giver vi de ønsker videre, der er indsamlet gennem forprojektet, samt eksempler på, hvordan rekruttering løses i praksis. Vi har ligeledes udarbejdet et rekrutteringsværktøj, som kan findes bagerst i denne håndbog på side 102.

God fornøjelse med læsningen, vi håber at I vil finde håndbogen brugbar og inspirerende.